Skip to main content

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN: Stichting Moomba Foundation
na akte van statutenwijziging de dato 19 december 2018
DOORNEo

VAN DOORNEN.V.
DOORLOPENDE TEKST van de statuten van de stichting: Stichting Moomba Foundation, na akte van statutenwijziging d.d. 19 december 2018, verleden voor een waarnemer van mr. S. Laseur-Eelman, notaris.
STATUTEN Begripsbepalingen Artikel 1
1.
2.
3.
ln deze statuten wordt verstaan onder “schriftelijk”: per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd.
Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd.
Naam, zetel en algemeen nut Artikel 2
1. De stichting draagt de naam: Stichting Moomba Foundation.
2. De stichting kan ook naar buiten toe optreden onder de naam: Moomba Foundation.
3. De stichting is gevestigd in de gemeente Amsterdam.
4. De stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en heeft geen
winstoogmerk.
Doel en middelen Artikel 3
1. De stichting heeft ten doel: het bijdragen aan het welzijn van wilde dieren, in het
bijzonder (maar niet beperkt tot) de katachtige(n), die in gevangenschap leven, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door:
a. het werven van fondsen;
b. het (doen) opvangen en (her)plaatsen van wilde dieren;
c. het (doen) samenwerken met instellingen, organisaties en personen;
d. het geven van voorlichting;
alles gericht om de leefomstandigheden van wilde dieren te verbeteren, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, een en ander voor zover het bijdraagt aan de onder lid 1 van dit artikel opgenomen doelstelling van de stichting.
DOORLOPENDE TEKST 60017748/2441617v1 Statuten Stichting Moomba Foundation
DOORNE®
SUFvH/60017748

3. He t v e r m o g e n v a n d e s t i c h t i n g w o r d t g e v o r m d d o o r s c h e n k i n g e n , l e g a t e n , erfstellingen, subsidies en donaties, alsmede andere verkrijgingen. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.
4. De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstellingen. Het is echter wel toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden als een erflater of schenker zulks heeft bepaald.
Structuur Artikel 4
1. De stichting kent als orgaan uitsluitend een bestuur.
2. De stichting kent daarnaast een bureau ingesteld door het bestuur.
3. Het bestuur kan (advies)raden en/of (advies)commissies instellen. Indien een raad of
commissie wordt ingesteld is het bestuur bevoegd een reglement vast te stellen ten
behoeve van die raad en/of commissie.
Bestuur; samenstelling en benoeming Artikel 5
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke
personen. Het aantal bestuurders wordt – met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde – door het bestuur vastgesteld. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door dezelfde persoon worden vervuld.
2. De werving- en selectieprocedure voor bestuurders vindt plaats aan de hand van een door het bestuur vast te stellen procedure. Bij de werving, selectie en benoeming van een bestuurder wordt gewerkt met een door het bestuur vastgestelde algemene profielschets, waarin de noodzakelijke kwaliteiten voor de vacature beschreven staan.
3. De bestuurders worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur.
4. Een bestuurder treedt volgens rooster, doch uiterlijk vijf jaar na zijn benoeming af. Een volgens dit lid aftredende bestuurder is herbenoembaar. Herbenoeming is geen
automatisme.
5. ln vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Ingeval van vacatures in het bestuur
behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
Indien binnen drie maanden na het ontstaan van een vacature in het bestuur geen benoeming van een opvolgende bestuurder tot stand is gekomen, dan wel binnen die termijn het bestuur niet heeft besloten het aantal bestuurders te verminderen – zulks echter met inachtneming van het in het eerste lid bepaalde – geschiedt de benoeming door de rechtbank op verzoek van de meest gerede belanghebbende, onverminderd de mogelijkheid aan de president van die rechtbank om een voorlopige voorziening te verzoeken.
6. De bestuurders ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten alsmede niet bovenmatige vacatiegelden. Alle aan de
DOORLOPENDE TEKST 60017748/2441617v1 Statuten Stichting Moomba Foundation 2
DOORNEo

bestuurders betaalde (onkosten)vergoedingen worden als zodanig in de jaarstukken
opgenomen en toegelicht.
7. Periodiek beoordeelt en evalueert het bestuur het functioneren van het bestuur als
collectief, evenals hun onderlinge functioneren. De wijze waarop deze beoordeling en
evaluatie plaatsvindt, kan worden uitgewerkt in een reglement.
Bestuur; schorsing, ontslag, defungeren en ontstentenis Artikel 6
1.
2.
3.
4.
Een bestuurder kan worden geschorst of ontslagen wegens onder meer:
a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren;
b. onverenigbaarheid van functies of belangen;
c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen ten aanzien van die
bestuurder, op grond waarvan alle op dat moment in functie zijnde bestuurders (met uitzondering van de bestuurder die het betreft) oordelen dat handhaving als bestuurder redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.
Indien een bestuurder is geschorst, dient het bestuur binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van de bestuurder dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing.
Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop het bestuur het besluit tot handhaving heeft genomen. Een bestuurder ten aanzien van wie wordt beraadslaagd over ontslag, schorsing en/of verlenging daarvan, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering waarin zijn ontslag, schorsing en/of verlenging daarvan aan de orde komt te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.
Een bestuurder defungeert voorts:
a. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden;
b. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen;
c. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn
eventuele herbenoeming;
d. door ontslag door het bestuur;
e. door zijn ontslag door de rechtbank als bedoeld in artikel 2:298 van het
Burgerlijk Wetboek;
f. door zijn overlijden.
Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders, berust het bestuur t ij d e lij k bij de ov e r blij v e nd e be s t uu r de r s of de ov e r bl ij v e nd e be st uu r de r . De overblijvende bestuurders blijven of de overblijvende bestuurder blijft alsdan bevoegd rechtsgeldig besluiten te nemen.
Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders wordt het bestuur waargenomen door een persoon die daartoe door de president van de rechtbank van het arrondissement
5.
w a a r d e s t i c h t i n g s t a t u t a i r is g e v e s t i g d , o p v e r z o e k v a n é é n
belanghebbende(n) is of wordt aangewezen.
o f
me e r
Bestuur; taak en bevoegdheden
DOORLOPENDE TEKST 60017748/2441617v1 Statuten Stichting Moomba Foundation
3
DOORNEo

Artikel 7
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de
eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding.
3. Bij de vervulling van haar taken en bevoegdheden richt het bestuur zich naar het doel
en het belang van de stichting.
4. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, mits het desbetreffende besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
5. Het bestuur is gehouden erfstellingen ten behoeve van de stichting te aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving (of eventueel te verwerpen).
Bestuur; vergadering en besluitvorming Artikel 8
1. 2.
3.
4. 5.
6.
7.
Het bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls een bestuurder dit wenselijk acht.
De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk aan iedere bestuurder en wordt verzonden door het bestuur in opdracht van degene die het houden van de vergadering heeft verlangd.
De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen.
De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. ln spoedeisende gevallen kan de termijn van oproeping worden verkort, zulks ter beoordeling van de voorzitter.
Een bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde andere bestuurder doen vertegenwoordigen.
De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter van de betreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering en dan ten blijke van vaststelling door de voorzitter van die volgende vergadering ondertekend.
ln de vergadering van het bestuur heeft iedere bestuurder recht op het uitbrengen van één stem. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Ingeval de stemmen staken, komt geen besluit tot stand. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle bestuurders met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en (voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven) meer dan de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de voorschriften betreffende de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle bestuurders aanwezig z ij n .
DOORLOPENDE TEKST 60017748/2441617v1 Statuten Stichting Moomba Foundation 4
DOORNE8

8.
Bestuursbesluiten tot:
a. het vaststellen van het aantal bestuursleden;
b. het benoemen van bestuursleden;
c. het ontslaan van bestuursleden;
d. het verric hten van de in artik el 7 lid 4 van deze
9.
1O.
11.
12 .
rechtshandelingen;
e. het vaststellen, wijzigen en intrekken van reglementen;
f. het wijzigen van de statuten van de stichting; en
g. het ontbinden van de stichting,
dienen te worden genomen in een vergadering waarin alle leden van het bestuur aanwezig of schriftelijk vertegenwoordigd zijn en met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
Het bestuur kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle bestuurders die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een bestuurder kan telefonisch, per videoconf erence of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van het bestuur deelnemen, mits die bestuurder steeds alle andere aan die vergadering deelnemende bestuurders kan verstaan en door die andere bestuurders wordt verstaan.
Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige bestuurder(s) genomen. Wanneer alle bestuurders een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting, wordt het desbetreffende besluit schriftelijk en gemotiveerd met algemene stemmen door het bestuur genomen.
Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle bestuurders zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. De instemming met de wijze van besluitvorming kan langs elektronische weg plaatsvinden. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd.
De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van het bestuur, alsmede de eventuele onderlinge verdeling van taken, kan bij reglement geschieden dat alsdan wordt vastgesteld door het bestuur.
Bestuur; vertegenwoordiging Artikel 9
1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur dan wel door twee gezamenlijk
handelende bestuurders.
2. Het bestuur kan aan één of meer bestuurders en/of andere personen, een
(doorlopende) volmacht verlenen om de sticht ing te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht.
Belangenverstrengeling en nevenfuncties Artikel 10
DOORLOPENDE TEKST 60017748/2441617v1 Statuten Stichting Moomba Foundation 5
DOORNEo
statut en
bedoelde

1. Een bestuurder meldt het bestaan van (mogelijke) belangenverstrengeling (tegenstrijdige belangen of parallelle belangen) aan de voorzitter en verschaft daarbij alle relevante informatie. ln het geval van (mogelijke) belangenverstrengeling ten aanzien van de voorzitter dient hij dit te melden aan de overige bestuurders.
2. De bestuurder(s) alsmede hun echtgenoot, geregistreerd partner en bloed- en aanverwanten tot de derde graad mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk financieel voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting.
3. Een bestuurder meldt zijn nevenfuncties aan (de voorzitter van) het bestuur. Het bestuur kan de criteria voor het al dan niet verlenen van goedkeuring vastleggen in een reglement.
Reglement(en) Artikel 11
1. Het bestuur is bevoegd (een) reglement(en) vast te stellen, waarin die onderwerpen
worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen.
Boekjaar, jaarstukken en (meerjaren)beleidsplan Artikel 12
1. 2.
3.
4.
5.
6. 7.
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
He t be s t u u r is v e r p l i c h t v a n d e v e r m o g e n s t o e s t a n d v a n d e s t i c h t i n g z o d a n i g e aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het a f g e l o p e n b o e k j a a r o p g e m a a k t ( ” j a a r r e k e n i n g ” ) . He t b e s t u u r s t e l t t e v e n s e e n bestuursverslag op over ieder afgelopen boekjaar.
Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de jaarrekening over te gaan, deze laten onderzoeken door een door het bestuur aan te wijzen accountant of een andere deskundige. Deze brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur.
De jaarstukken worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur vastgesteld. De jaarrekening wordt ten blijke van de vaststelling door iedere bestuurder ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gedaan.
Het bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden ten minste zeven jaar te bewaren.
Het bestuur stelt een actueel beleidsplan en/of meerjarenbeleidsplan op. Een (meerjaren)beleidsplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling en geeft onder meer inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van
Vrijwaring
verwerving van middelen, het beheer van het vermogen en de besteding daarvan.
He t b e s t u u r i s b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g e n d e r e a l i s a t i e v a n d e
(meerjaren)beleidsplan opgenomen programma’s en activiteiten.
i n
h e t
DOORLOPENDE TEKST 60017748/2441617v1 Statuten Stichting Moomba Foundation
6
DOORNE®

Artikel 13
1. Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan bestuurders en aan voormalige bestuurders vergoed:
a. de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken
wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie of van een andere functie als bestuurder of commissaris die zij op schriftelijk verzoek van de stichting vervullen of hebben vervuld;
b. eventuele schadevergoedingen of boetes die zij verschuldigd zijn wegens een hierboven onder a. vermeld handelen of nalaten; en
c. eventuele schikkingen die zij met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de stichting treffen in verband met een hierboven als onder a. vermeld handelen of nalaten.
2. De stichting zal de bestuurders en voormalige bestuurders in aanvulling op het hiervoor bepaalde ook de over enig aan een derde te vergoeden bedrag verschuldigde wettelijke rente, vergoeden, de proceskosten welke de bestuurder is gehouden te voldoen, alsmede door autoriteiten opgelegde boetes, voor zover vergoeding daarvan rechtens is toegestaan, en de met het verweer daartegen verbonden rechtsbijstandkosten, mits deze kosten in redelijkheid zijn gemaakt en in redelijke verhouding staan tot het belang van de procedure.
3. De stichting zal de bestuurder schadeloos stellen voor de redelijke en noodzakelijke kosten die verbonden zijn aan het instrueren van een externe public relations deskundige om schade aan de reputatie van de bestuurder door een procedure, onderzoek of aansprakelijkstelling als gedekt door deze bepaling te verminderen.
4. Deze vrijwaring komt, voor zover nodig, ook ten goede van erfgenamen of legatarissen van bestuurders en voormalige bestuurders.
5. Mocht de stichting de bestuurder of voormalig bestuurder aansprakelijk stellen ter zake van schade die de stichting lijdt als gevolg van enig handelen of nalaten van de bestuurder, dan vergoedt de stichting eveneens de redelijke kosten van het voeren van verdediging van de bestuurder. Na een in kracht van gewijsde gegane uitspraak inhoudende de aansprakelijkheid van de betrokkene jegens de stichting, is de betrokkene gehouden tot terugbetaling van het aldus door de stichting vergoede bedrag. Alvorens de stichting tot betaling overgaat kan de stichting zekerheid eisen voor het geval de betrokkene gehouden blijkt tot terugbetaling.
6. Een betrokkene heeft geen aanspraak op de vergoeding als hiervoor in dit artikel bedoeld indien en voor zover (i) door de Nederlandse rechter bij gewijsde is vastgesteld dat het handelen of nalaten van de betrokkene kan worden gekenschetst als opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar, tenzij uit de wet anders voortvloeit of zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, of (ii) de kosten of het vermogensverlies van de betrokkene is gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies heeft uitbetaald. De stichting kan ten behoeve van de betrokkenen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten.
Statutenw ijziging
DOORLOPENDE TEKST 60017748/2441617v1 Statuten Stichting Moomba Foundation 7
DOORNEo

Artikel 14
1. Het bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 lid 8, bevoegd te besluiten deze statuten te wijzigen.
2. Wijziging van de statuten moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. ledere bestuurder is afzonderlijk bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.
3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek af schrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
4. Het in dit artikel bepaalde geldt mutatis mutandis voor een besluit tot juridische fusie en/of splitsing.
Ontbinding en vereffening Artikel 15
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het besluit van het bestuur tot
ontbinding is het bepaalde in artikel 14 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
2. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, of door een door het
bestuur aan te wijzen (rechts)perso(o)n(en).
3. Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan een door het bestuur aan te wijzen
fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft.
4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
***
DOORLOPENDE TEKST 60017748/2441617v1 Statuten Stichting Moomba Foundation 8
DOORNEo